Header

ถ้าท่านอยากใช้โอกาสไปเยี่ยมชมโรงงาน โรงพยาบาล หรือ ฟาร์มในมาเลเซียหรือสิงคโปร์ระหว่างการทัวร์ของท่าน เราจัดเตรียมให้ท่านได้

จดหมายร้องขอ

อาจต้องมีการขออณุญาติตต่อเพื่อเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ สำหรับสิ่งนี้ เราต้องมีจดหมายร้องขอจากบริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน

จดหมายต้องมีหัวและที่อยู่เต็มของบริษัทของท่าน

ในจดหมายร้องขอของท่าน ให้ใส่รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม ยกตัวอย่าง

  1. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ของกลุ่ม
  2. ประเภทของกลุ่ม
  3. จำนวนของผู้เยี่ยมชม
  4. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

จดหมายร้องขอต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อีกทางหนึ่ง ท่านอาจให้หัวจดหมายของท่านแก่เราและอณุญาติตให้เราเขียนจดหมายร้องขอในนามของท่าน

กรุณาอีเมล์เอกสารของท่านไปที่

ค่าธรรมเนียม

เราคิดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับการขออณุญาติตและการจัดเตรียมการเยี่ยมชม ไม่มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการถ้าไม่ต้องมีการร้องขอ/ขออณุญาติ

อาจมีการชำระค่าธรรมเนียมแก่องค์กรที่จะเยี่ยมชมแต่โดยส่วนใหญ่มักจะฟรี

เวลาที่ต้องการ

กรุณาให้เวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

© Copyrights JANWAWA.