Banner
Delivery / 交货期 / ระยะเวลาการจัดส่ง:

Delivery period will be approximately as below. Please do not place order if you need the products urgently.
交货期大致如下。 如果您急需产品,请不要下订单。
ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณดังนี้กรุณาอย่าสั่งซื้อหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน


MALAYSIA
Collect by yourself in Kulim: 7 ~ 10 days
Delivery to West Malaysia: 7 ~ 10 days
Delivery to East Malaysia: 9 ~ 12 days

THAILAND
Collect by yourself in Hat Yai: 9 ~ 12 days
Delivery to Hat Yai: 9 ~ 12 days
Delivery to Thailand: 12 ~ 14 days

PRODUCTMALAYSIA CUSTOMERS
THAILAND CUSTOMERS
TOTAL PRICE (Product + Delivery)
YOUR NAME
MOBILE NUMBER


You do not need to have a PayPal account to make payment by credit card.
使用信用卡付款无需PayPal账号。
TOTAL PRICE (Product + Delivery)
YOUR NAME (in English)
MOBILE NUMBER


คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี PayPal เพื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
IF YOU GET ERRORS WHEN MAKING PAYMENT
如果您在付款时遇到错误
หากคุณได้รับข้อผิดพลาดในการชำระเงิน
* DO NOT mix Ringgit Malaysia and Thai Baht in the shopping card. You can only pay in ONE CURRENCY. Mixing two different currencies in PayPal's shopping cart will result in errors.
* If you are getting errors in PayPal, please switch the currency and empty the shopping cart.

* 请勿在购物车中混合使用马币和泰铢。 您只能以一个货币付款。 在购物车中混合两种不同的货币将导致PayPal出现错误。
* 如果您在PayPal中收到错误,请切换货币并清空购物车。

* อย่าผสม RM และ THB ในตะกร้าสินค้าของคุณ คุณสามารถชำระเป็นสกุลเดียวเท่านั้น การผสม 2 สกุลเงินที่แตกต่างกันในตะกร้าสินค้าของคุณจะทำให้ PayPal ผิดพลาด
* หากคุณได้รับข้อผิดพลาดใน PayPal โปรดเปลี่ยนสกุลเงินและลบรายการทั้งหมดในรถเข็นช็อปปิ้ง
OFFLINE PAYMENT
离线付款
การชำระเงินแบบออฟไลน์
Pay to: Janya Prupetkaew

Branch: Hat Yai

Account
holiday tour101-2-96467-2
holiday tour02-000-7637-434
holiday tour902-0-51291-9
holiday tour509-284720-6
holiday tour617-014609-3
You may also make offline payment by cash deposit to our Malaysia or Thailand bank accounts.

您也可以通过现金存款离线付款到我们的马来西亚或泰国银行账户。

คุณสามารถชำระเงินแบบออฟไลน์ด้วยการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของเรา

BackToTop BackToTop
Footer